УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

[↑]

Председател

[↑]

Живка Илиева

Доцент съм по Методика на обучението по английски език в Колеж – Добрич, Шуменски университет.  Преподавам английски език, методика на чуждоезиковото обучение, детска литература на чужд език.   В периода 2008-2012 г.  бях заместник директор на колежа по учебната дейност и качеството на обучението. Като част от изследванията си провеждам часове с ученици от начална степен на обучение и ситуации с деца от детската градина.

По програмата за преподавателска мобилност по Еразъм съм изнесла лекции в университета Като в Белгия (Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen). Водя семинари за учители по английски език в началното училище. Участвам в конференции свързани с чуждоезиковото обучение и подготовката на учители у нас и в чужбина.

Научни интереси: езикоусвояване, ранночуждоезиково обучение, подготовка на учители, развиване на комуникативни умения, преподаване на английски език чрез приказки и детски книжки, английски за специфични цели (ИТ и растениевъдство). Член съм на БАПА и IATEFL, СУБ, БДА. През периода 2010-2014 г. бях секретар в организационния комитет на БАПА.

 

[↑]

Секретар

[↑]

Албена Стефанова

Като дъщеря на утвърден и уважаван специалист по английски език имах шанса да усетя магията на владеенето и преподаването на чужди езици още в много ранна възраст. И така, реших да тръгна по стъпките на майка си, когато бях на пет годинки. Завърших Националната руска гимназия, а после се дипломирах като магистър по английска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Стажът ми като преподавател надхвърля двадесет години. Започнах като учител на малки палавници в детски градини, продължих като преподавах на ученици и възрастни в езикови школи, а по-късно започнах преподавателска дейност в различни висши училища, сред които са Софийският университет, Академията на МВР, Висшият ислямски институт и Нов български университет. Аз съм старши преподавател в Университета за национално и световно стопанство, където участвам в обучението по английски език на студенти по икономика и политически науки. Основните ми професионални интереси са в областта на превода и преподаването на английски език за специални цели. Смятам, че членството в задружната и енергична общност на БАПА ми предоставя изключителна възможност за лично и професионално израстване.

 

[↑]

Касиер

[↑]

Ирина Иванова

Работя като преподавател по методика на обучението на английски език в катедра Английска филология на Шуменския университет “Епископ К. Преславски”. Водя лекции и семинари по методика и ранно чуждоезиково обучение и практическите дисциплини от педагогическия блок на бакалаври и магистри от специалностите Английска филология, Приложна лингвистика и НУПЧЕ.

Водя същите дисциплини за действащи учители, обучаващи се за придобиване на допълнителна професионална квалификация “учител по английски език ” в Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование във Варна, както и курсове за повишаване на професионалната подготовка и квалификация на учители по английски език от региона.

Участвала съм в национални и международни проекти в областта на чуждоезиковото обучение. Понастоящем съм част от международен Грюндтвиг проект, свързан с приложението на уменията за коучинг при обучението на възрастни. По програма Еразъм съм посетила университетите в Норич, Лафбъръ и Гент.

Научните ми интереси са в областта на лингвистиката и чуждоезиковото обучение. Завършила съм магистратура по руски език, по английски език – “Лингвистика и превод”, и докторантура по приложна лингвистика.

 

[↑]

Международни отношения

[↑]

Гергана Георгиева

Казвам се Гергана Георгиева и съм гл. ас. д-р от Катедра „Международно право и международни отношения” в Правно-историческия факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски”, гр. Благоевград. Преподавам английски език за специални цели (ESP), по-точно „Терминология на Европейския съюз на английски език” на студенти от специалност „Европеистика” и „Международни отношения”. Научните ми интереси са в областта на евролингвистиката, политическата лингвистика и юридическия английски език. Изследванията ми са предимно в сферата на многоезичието и европейската интеграция. Имам опит в преподаването на общ английски език на деца и възрастни. Чувствам се привилегирована да бъда част от екипа на БАПА и да отговарям за международното сътрудничество.

 

[↑]

Връзки с обществеността

[↑]

Офелия Памукчиева

Завършила съм Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, специалност английски език и литература и втора специалност руски език и литература. Работила съм в гимназия за чужди езици, Плевен и Училища „Европа”, първоначално като учител, а от 1997 г. като директор и учител. Имам значителен опит в обучението на ученици, студенти, както за международно признати изпити на Университета „Кейбридж”, Великобритания, така и TOEFL, бизнес и правен английски. Участие в проект по програмата “Темпус” “Бизнес курсове за професионално развитие и тяхното провеждане” на Университета за национално и световно стопанство, София, България и Уилсдън Колидж, Лондон, Великобритания. Участие като преводач в работни групи на семинари “Решаване на проблеми за по-добро здраве” с участници от България, САЩ, Англия, Полша и др.  на Фондация „Драйфус”. Успешно съм завършила курсове за обу-чение на учители Оксфорд Хаус Колидж, Лондон и Алфа Колидж, Дъблин, Ирландия. Била съм онлайн модератор на 44-та Международна конференция на IATEFL в Харо-гейт, Великобритания. Преводач съм на книгите „Променете живота си с Фен Шуи”, издателство Принципс (1998) и „Джобен директор”, издателство ЕА-АД (2000). След толкова много години практика, преподаването все още ми е не само работа, но и хоби.

 

[↑]

Редактор

[↑]

Зарина Маркова

Работя в ЮЗУ „Неофит Рилски” в Благоевград, където водя курсове по Методика на обучението по чужд език, Езикоусвояване и чуждоезиково обучение и Практически английски език. Отговарям и за педагогическата практика и държавните практико-приложни изпити на студентите от специалностите „Английска филология” и „Приложна лингвистика”. Освен с работата си в университета, периодично се включвам в методическото обучение на учителите по английски език, осъществявано от Британския съвет, като модерирам онлайн курсове и провеждам семинари в различни градове на България.

 

Редактор

Силвия Великова

Преподавател съм във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” (Филологически факултет), където обучавам учители по английски език. Участвам в национални и международни проекти в областта на чуждоезиковото обучение и квалификацията на учители по чужди езици. Изследователските ми интереси са в областта на приложната лингвистика, психолингвистиката, квалификацията и професионалното развитие на учителите, обучението по английски език за специфични / академични цели. Член съм на Управителния съвет на БАПА от 2008 година – последователно  като асоцииран член, председател  (от 2010 до 2014 г.)  и член на редакционния екип на електронния бюлетин на БАПА.