BETA

Cenka Ivanova (Professor of Slavonic languages) teaches comparative Slavonic linguistics, linguistic and intercultural communication, and South Slavonic languages at the University of Veliko Turnovo (Bulgaria). She is Head of the Department of Slavonic Studies and Dean of the Faculty of Modern Languages at the University of Veliko Turnovo. Prof. Ivanova graduated in Slavonic Studies from the University of Sofia, where she obtained her PhD. Research interests: theory and history of the South Slavonic languages, Slavonic language contacts, sociolinguistics, language and culture studies, Bulgarian Studies (Bulgarian as a FL). She has published books, coursebooks, bilingual dictionaries (as a co-author), and numerous articles in Bulgaria and internationally. Prof. Ivanova is a member of editorial boards at the University of Veliko Turnovo and abroad. She was a lecturer in Bulgarian studies at the Faculty of Philosophy in Niš, Serbia (2001-2005) and at Belgrade University (2012-2014). E-mail: c.ivanova@uni-vt.bg

ПЛЕНАРЕН ДОКЛАД

Графичните системи или азбуките между цивилизационното наследство и политиката (социолингвистичен поглед)

В изложението се разглеждат следните въпроси: 1) Езиковото разнообразие по света:  статистически и социолингвистични показатели в исторически и в съвременен план; 2) Феноменът писменост във философски и в цивилизационен контекст: писмеността като регистратор на човешка реч, религиите и писмените езици, културната памет на човечеството и писменостите; 3) Езикови общества и политика: политически и религиозни доктрини, „колониални“ езици и графични системи, „стари“ и „млади“ книжовни езици, традиционни и нови графични системи; 4) Динамиката в отношението езици – графични системи в нашето съвремие:  глобализацията на комуникациите и особеностите на устната и писмената реч, предизвикателствата към образователните системи, езиковата глобализация, големи и малки езици; 5) Конкуренцията на азбуките: политически и социолингвистични аспекти на конкуренцията между латиница и кирилица, латиница и арабска азбука, латиница и традиционни графични системи на източни езици; комуникациите в интернет пространството и в социалните мрежи; опити за прогностика.

 PLENARY SESSION

Writing systems or alphabets: between the legacy of culture and politics (a sociolinguistic perspective)

This talk examines the following issues: 1) world linguistic diversity: statistical and sociolinguistic indicators from a historical and contemporary perspective; 2) the issue of writing in a philosophical and cultural context: writing as a means of representing human speech, religions and written languages, cultural memory and writing; 3) language societies and politics: political and religious doctrines, “colonial” languages and writing systems, “old” and “young” official languages, traditional and new writing systems; 4) dynamic relations between spoken languages and systems of writing in modern times: globalisation of communication and the characteristics of speech and writing, challenges faced by the education systems, language globalisation, big and small languages; 5) Alphabet “conflicts”: political and sociolinguistic aspects of the “conflicts” between the Latin and Cyrillic alphabets, the Latin and Arabic scripts, the Latin alphabet and the traditional writing systems of the Eastern languages, internet communication and social networks; reflections on future developments.

 Back to BETA & FIPLV Conference 2017