BETA

Катедра „Aнглийска филология”, ПУ “Паисий Хилендарски”, обявява конкурс с конкурсен изпит за назначаване на двама преподаватели по: Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално направление 2.1. Филология; Германски езици; Съвременен английски език.
Пълната обява, тук.
—————————————————