E-Newsletter, Issue 42 (July – August 2019)

Find ideas for further research, advice you can trust and information to keep you up-to-date, presented by seasoned professionals, frequent contributors and dear colleagues.

Feel free to get inspired and send us your work, presentation of classroom experience or project! Or why not send us a letter to let us know what you thought about some of our recent papers? Publications and commentaries, as well as inquiries, should be sent to the Editorial team at betaiatefl.publish@gmail.com.

CONTENTS
Editors’ Corner (p.3)
Linguistic Atrophy Reflecting Extralinguistic Reality by Yordan Kosturkov (p.6)
EFL Learner Autonomy and Language Awareness Connection among University Students by Boryana T. Ruzhekova-Rogozherova (p.18)
Project work as a vehicle for developing foreign language and entrepreneurship skills by Irina Ivanova (p.39)
Students’ digital literacies: myths and reality by Mariya Chankova (p.55)
Online Language-Learning Platform DUOLINGO from Different Perspectives by Gergana Gerova (p.67)
Presentation Formats in EAP by Aglika Dobreva (p.80)
Case studies: changing students, changing the world  by Mariya Neykova, Milka Hadjikoteva, Latinka Stefanova, Slavena Dimova (p.87)
The communication between teacher and students while teaching Medical English Boyka Petkova by (p.98)
The Binomial Structure Of “Peace And Quiet” by Petranka Ivanova (p.104)
Forest school for very young learners  by Zhivka Ilieva and Desislava Terzieva (p.116)
Forthcoming Events in the World of ELT (p.131)
Writing for the BETA-IATEFL E-Newsletter (p.132)
Notes for Contributors (p.133)

BETA E-Newsletter-issue–42

E-Newsletter, Issue 41 (May – June 2019)

Find ideas for further research, advice you can trust and information to keep you up-to-date, presented by seasoned professionals, frequent contributors and dear colleagues.

Feel free to get inspired and send us your work, presentation of classroom experience or project! Or why not send us a letter to let us know what you thought about some of our recent papers? Publications and commentaries, as well as inquiries, should be sent to the Editorial team at betaiatefl.publish@gmail.com.

CONTENTS

Editors’ Corner (p. 3)
Implanting Nature’s Voice in ELT Education: An Urgent Imperative by Bill Templer (p. 6)
Cultural Introductions in a Language Class by Eda Cauli (p. 22)
Create, Motivate, Inspire in the 21st Century Classroom by Miglena Petrova and Valentina Petrova (p. 28)
Forthcoming Events in the World of ELT (p. 40)
Writing for the BETA E-Newsletter (p. 41)
Notes for Contributors (p. 42)

BETA_E-Newsletter_41

Кръгла маса на тема „Национална мрежа на асоциациите на преподавателите по езици в България”

На  6 юни, по инициатива на Българската асоциация на преподавателите по английски език (БАПА), се проведе кръгла маса на тема „Национална мрежа на асоциациите на преподавателите по езици в България”. Срещата бе част от мероприятията  на XXIV годишна международна конференция на БАПА и се осъществи с подкрепата на Британски съвет България, Международната федерация на асоциациите на преподавателите по езици (FIPLV)  и УНСС.
Целта на кръглата маса бе да се обмени опит и да се обсъдят перспективи за създаването на националнa мрежа на преподавателите по езици в България. Необходимостта от подобно професионално сътрудничество и обмен на добри практики е особено изразена в съвременния европейски контекст на многоезичие и културно разнообразие. В този контекст, професионалните асоциации на учителите по езици трябва да имат водеща роля за осъществяването на европейската езикова политика, която насърчава усвояването на различни езици (развиването на многоезична комуникативна компетентност) и подчертава ползата от прилагането на многоезичен подход към чуждоезиковото обучение.
В събитието взеха участие представители на следните образователни институции и професионални организации:

  • БАПА – с представители д-р Живка Илиева, председател на УС на БАПА; д-р Ирина Иванова, Шуменски университет; Силвия Великова, Великотърновски университет; Надежда Дойчинова, 133 СОУ „А.С.Пушкин”- София;
  • Дружество на преподавателите по немски език в България – с представител професор Павлина Стефанова, д.н. ( НБУ)
  • Асоциация на испанистите в България – с представител д-р Мария Спасова (НБУ);
  • ОПТИМА с представител  доцент д-р Светлана Димитрова-Гюзелева (НБУ);
  • Софийска организация на учителите по английски език (SOFELTA) – с представители Радосвета Христова, Радостина Шишкова, Цветелена Таралова.

В имейл до организаторите на форума, д-р Антония Пенчева, заместник-председател на Дружеството на русистите в България, изрази интерес и подкрепа към инициативата от името на Дружеството.
Кръглата маса беше открита от Силвия Великова, инициатор на събитието и председател на УС на БАПА от 2010 до 2014. В обръщението си към участниците тя отчете факта, че този форум е своеобразно продължение на вече инициирани подобни срещи от страна на чуждоезикови организации в България и различни формати на сътрудничество между тях. Силвия Великова също изтъкна, че настоящият форум произтича от личното й убеждение в необходимостта от обединяване на усилията на сродни езикови асоциации на национално и регионално ниво в реализирането на тяхната мисия и цели. Със значими примери за ползата от такова сътрудничество, тя е имала възможността да се запознае по време на участието си в дейностите по проекта “Empowering language networks” (LACS) / „Подкрепа на езиковите мрежи“ (LACS) към Европейския център за съвременни езици, Грац, Австрия.
С доклад по темата на форума се включи професор д-р Тери Лам. Професор Тери Лам е бил гимназиален учител по френски и немски език и също така владее испански и турски език. Понастоящем той ръководи катедра по „Езици и педагогика“ в университета в Шефилд, Великобритания. Президент е на FIPLV и е координатор на проекта “Empowering language networks“ (LACS). В доклада си професор Лам изложи дейността на Международната федерация на асоциациите на преподавателите по езици (FIPLV), представи различни форми на организация на многоезични асоциации по света и изведе конкретни идеи и препоръки (извлечени чрез анкета към асоциациите, членуващи във FIPLV) за сформиране на многоезична асоциация на учителите по езици в България.
Кръглата маса премина при изключителен интерес от страна на участниците.  Доцент д-р Светлана Димитрова-Гюзелева изрази мнението, че учредяването на многоезична асоциация е необходимост и това разкрива много предимства и възможности както за отделните професионални организации /асоциации, така и за преподавателите по чужд език изобщо. Тази позиция беше подкрепена от присъстващите на срещата. Основен акцент в дискусията бяха въпросите, свързани с формата на сътрудничество – дали то да се осъществява чрез контакти между индивидуалните асоциации, обединени в неформална мрежа или да се учреди обединяваща многоезична асоциация. Възприе се идеята да се направят стъпки към учредяването на българска многоезична асоциация, която да се присъедини към на Международната федерация на асоциациите на преподавателите по езици (FIPLV). Това ще даде възможност към нея да се присъединят и преподаватели по онези езици, които все още нямат обособена своя отделна професионална организация и дори да се превърне в стимул за създаването или възраждането на подобни форуми (напр. по френски, италиански, гръцки, български като чужд и втори език). Чрез членството си във FIPLV, новосъздадената българска организация би могла да се възползва от дългогодишния опит на FIPLV и контактите с многоезични асоциации по света и от позициите, които FIPLV има като НПО към в ЮНЕСКО и Съвета на Европа.
Професор Павлина Стефанова също отбеляза, че Дружеството на преподавателите по немски език в България проявява интерес към инициативата за учредяването на обща асоциация на учителите по чужд език. В допълнение, д-р Мария Спасова отбеляза, че се планира сформиране на асоциация на преподавателите по испански език в България и допълни, че през месец септември НБУ ще бъде домакин на събитие на колегите-испанисти, в рамките на което би могло да се организира подобна среща на представителите на езиковите асоциации в България и заинтересувани преподаватели по чужд език, които все още нямат свои професионални организации.
Кръглата маса беше закрита с идеята през есента, в София, да се проведе следваща среща, която да бъде първата конкретна стъпка за учредяване на многоезична асоциация на преподавателите по езици в България.

Автори и лица за контакти: Силвия Великова, sylvia.velikova@gmail.com и доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева, sgjuzeleva@nbu.bg

Полезни връзки:
Презентация на проф. Тери Лам на тема „Асоциации на преподавателите по езици: предимства и модели на сътрудничество“ (на английски език и в превод на български език)
Download SUMMARY in Bulgarian in Adobe.PDF
FIPLV
Website: http://fiplv.com
Twitter: https://twitter.com/FIPLV
БАПА
Уебсайт: https://www.beta-iatefl.org
Информация за работен семинар по проект “Empowering Language networks” (LACS), Грац, Австрия: https://www.beta-iatefl.org/bg/5439/blog-novini/lacs/
LACS
Project website: http://lacs.ecml.at
Facebook: https://www.facebook.com/LACS.ECML
Twitter: https://twitter.com/LACSECML
Directory of language associations and organisations (в процес на изработка): http://lacs.ecml.at/Directory/tabid/3553/language/en-GB/Default.aspx

Работна среща по проект “Empowering language networks” (LACS)

Източник – http://lacs.ecml.at

На 10 и 11 февруари 2015 год., в Европейския център за съвременни езици – http://www.ecml.at/ (гр. Грац, Австрия), се проведе работна среща по проекта “Empowering language networks” (LACS) (http://lacs.ecml.at/).
Това бе второто събитие по проекта (след семинара, който се проведе през месец май 2014 год.), в което участваха експерти от различни европейски държави – Босна и Херцеговина, България, Естония, Ирландия, Исландия, Латвия, Литва, Словения, Холандия, Хърватия, Чехия, Швеция.
Дневният ред на работната среща (http://lacs.ecml.at/News/tabid/3739/language/en-GB/Default.aspx) включи презентация от Уенди Кар (Канада), в която тя сподели опита от адаптирането и внедряването на проектите на Центъра в Канада. Надежда Дойчинова и Силвия Великова също се включиха с презентации, в които представиха примери от прилагането на езиковото портфолио и портфолиото за стажант-преподаватели по езици в България. По време на срещата, участниците апробираха разработен формуляр, който цели да улесни заинтересованите групи (учители, обучители на учители и др.) при анализа на проектите на Центъра и при адаптирането на резултатите от тях на национално и регионално ниво. Разработиха се редица примери за внедрени проекти в различни региони в Европа.
В своя доклад, Тери Лам (координатор на проекта LACS), очерта резултатите, които проектът LACS се очаква да реализира. Сред тях са:

  • Директория на езикови асоциации и организации;
  • Мултимедиен пакет за разпространяване на информация за проектите на Центъра;
  • Примери (case studies) за адаптирането и внедряването им в различни дъражави и региони;
  • Ръководство, което цели да подпомогне адаптирането на проектите в конкретни условия;
  • Инициативи, които насърчават езиковите асоциации и организации да си сътрудничат.

Чрез доклада си, Сузана Сливенски (Заместник-изпълнителен директор на Центъра), предостави възможност на участниците да се запознаят в детайли с целите и приоритетите на новата програма на Европейския център за съвременни езици 2016-2018.
БАПА активно участва в дейностите по проекта LACS и планира организирането на кръгла маса с представители на езиковите асоциации в България и с участието на Тери Лам (координатор на проекта LACS и президент на FIPLV). Събитието ще се състои по време на годишната конференция на Асоциациацията през месец юни 2015 г. в гр. София. Дискусионни теми на форума ще бъдат възможностите за сътрудничество между асоциациите по езици в България и стратегии за адаптирането и прилагането на проектите на Европейския център за съвременни езици в страната ни.
Автор на публикацията: Силвия Великова
Полезни връзки:
ECML
Website: http://www.ecml.at
Programme: http://www.ecml.at/Programme
Bulgaria and the ECML: http://www.ecml.at/Bulgaria 
LACS
Project website: http://lacs.ecml.at
Facebook: https://www.facebook.com/LACS.ECML
Twitter: https://twitter.com/LACSECML
Directory of language associations and organisations (draft): http://lacs.ecml.at/Directory/tabid/3553/language/en-GB/Default.aspx
FIPLV
Website: http://fiplv.com
Twitter: https://twitter.com/FIPLV

Впечатления от 42-рата Международна конференция на IATEFL

Сияна Харизанова, Нов български университет [toc class=”toc-right”] Къде и кога? От 7 до 11 април 2008 в град Екситър, Великобритания, се проведе ежегодната конференция на Международната асоциация на преподавателите по английски език като чужд (IATEFL), на която Българската асоциация на преподавателите по английски език (БАПА) е асоцииран член.

Кой беше там?

Конференцията, която е най-голямото събитие в годината за заетите в сферата на преподаването на английски език като чужд, събира професионалисти от различни краища на планетата, които в продължение на една седмица се потапят в неповторимата атмосфера на този форум. Тази година в конференцията взеха участие над 1200 делегати, представители на повече от 60 страни, сред които, както обикновено, бяха и най-големите светила в областта на преподаването на английски език, хора с внушителен опит не само в преподаването на самия език, но и в подготовката и усъвършенстването на учители по английски, в създаването на методически и учебни материали, в писането на книги и пособия за преподаване на английски. Презентациите, чийто общ брой на тази конференция надхвърляше 350, третираха някои от най-актуалните проблеми на чуждоезиковото обучение, представяха постигнатите резултати по различни образователни проекти в света или пък популяризираха нови продукти за стандартно или уеб-базирано обучение. Внушителният списък на изнасящите презентации включваше имена като Jim Scrivener, Michael Swan, Mario Rinvolucri, Penny Ur, Herbert Puchta, Scott Thornbury, Adrian Underhill, Barry Tomalin, Jane Willis, Susan Holden, Catherine Walter, Rod Bolitho и много, много други по-малко или повече известни лица, така че участниците в конференцията имаха нелеката задача да разпределят времето си по такъв начин, че да успеят да извлекат максимума от наситената програма.

Интересно е да имаш “специален интерес”

От няколко години насам специфична особеност на конференциите на IATEFL е, че денят преди официалното откриване на Конференцията протича по специална програма, организирана от т.нар. “СИГОВЕ” – групи по интереси (от англ. SIG – Special Interest Group). Всеки член на IATEFL може да бъде член и на един от 14-те “сига”, които водят много интензивен и интересен живот. Те имат отделни уебсайтове и дискусионни групи, собствени периодични издания (newsletters), организират свои мероприятия от по-тесен професионален интерес и всячески задоволяват нуждата на членовете си от обмяна на опит, обогатяване и образоване в определена, “специална” област от сферата на чуждоезиковото обучение по английски език.
На тазгодишната конференция 10 от 14-те “сига” на IATEFL предложиха специално разработени програми, които протичаха успоредно и привличаха делегати с подчертан интерес в дадената област. Те дадоха възможност на професионалисти от цял свят да се съберат и да дискутират проблеми от тясно специализирана област на преподаването на английски език като чужд. Този “предварителен старт” придаде на самата Конференция изключително целенасочен дух и настрои участниците на работна и творческа вълна за предстоящите дни.

Пленарните сесии

На 42-рата Международна конференция на IATEFL имаше четири пленарни сесии. Лекторите, утвърдили се професионалисти с всепризнат международен опит, засегнаха много интересни въпроси относно ролята на английския език в световен мащаб, относно значението на мотивацията при обучението на не-носители на езика, относно различни важни аспекти на обучението по английски в динамично променящия се заобикалящ ни свят.

Изложбата на ELT материали и продукти

Задължителен щрих към конференцията е присъствието на множество издателства и други организации в сферата на обучението по английски като чужд със свои щандове (40 на брой за тази конференция), на които се продават с големи отстъпки, а често и просто се раздават, различни учебни материали, разиграват се интересни томболи и състезания със съблазнителни награди. Делегатите с по-дългогодишен опит знаят, че на ежегодната конференция на IATEFL се идва с резервна чанта, защото в резултат на многократните “отбивания” до изложбата багажът неусетно нараства и натежава.

Българската следа

По традиция всяка година IATEFL кани по един представител на асоциираните си членове да вземе участие в работата на конференцията и да представя страната си на т.нар. Ден на Асоцииациите, който, подобно на програмите на “сиговете”, предхожда самата Конференция. За официален български представител на тазгодишния Ден на Асоциациите, в която взеха участие 34 представителя от 32 страни, бе избрана Сияна Харизанова, гл. ас. по английски език, щатен преподавател към МФ на НБУ.
Българската презентацията, изнесена от Сияна Харизанова и доц. д-р Елисавета Бояджиева – бивш Президент на БАПА и дългогодишен член на Управителния съвет на организацията и завеждащ катедра „Чужди езици” в ЮЗУ – запозна участниците с историята и дейността ан БАПА, като изтъкна редица успешни практики от българския опит, а също така сподели и някои предизвикателства пред чуждоезиковото обучение в България. В резултат възникна оживена дискусия, при която бяха обменени идеи, съвети, предложения. (Слайдовете от Power Point презентацията могат да бъдат разгледани тук.)

Exeter On-line

За тазгодишната си конференция IATEFL в сътрудничество с British Council създаде он-лайн уебсайт http://exeteronline.britishcouncil.org. Благодарение на него много хора по света, които нямаха възможност лично да присъстват в Екситър, успяха да се включат дистанционно, при това абсолютно безплатно, в работата на Конференцията. Те имаха възможност да видят наживо пленарните сесии, да видят и чуят записи на част от останалите сесии, да “присъстват” на някои тематични мероприятия, да участват в дискусионните форуми и чат-сесии, да посетят различни конферентни блогове и албуми. Това бе наистина грандиозно постижение, от което се облагодетелстваха хиляди. На миналата конференция в Абърдийн, когато IATEFL и British Council за първи път осъществиха онлайн конференция, бяха регистрирани 2500 потребителя от над 80 страни. Тази година броят им бе много по-голям.

Извън програмата

Разбира се, нищо не може да се сравни с това да се намираш “в центъра не събитията” и да усетиш духа на конференцията на място. От една страна, само така получаваш неограничени възможности за неформални контакти и разговори между колеги от цял свят. От друга – организаторите бяха предвидили разнообразни тематични събития извън програмата, така че делегатите имаха богат избор от варианти за прекарване и на вечерните часове. Някои решаваха да отидат на вечер на приказките и поезията с такива ненадминати разказвачи като Andrew Wright и Alan Maley. Публиката, която на моменти бе взривявана от смях, а на моменти довеждана до сълзи, никога няма да забрави тези час и половина с двамата велики! Други пък бяха привлечени от възможността да си “поиграят” с английския език не с някой друг, а със самия David Crystal. (Участниците в пловдивската конференция на БАПА – IATEFL EAST през 2001 г. сигурно си спомнят пленарната му сесия, както и забавните разговори с него вечерта на масата в ресторанта.) Не беше за пропускане и културната вечер, посветена на Девън – една от най-живописните области на Англия, където е разположен град Екситър. Запознаването с традициите на този край не мина без дегустация на местното питие – сайдер, така че градусът на настроението бе наистина висок. Естествено, разходките из града, надничането в магазинчетата за сувенири по крайбрежната улица на река Екс и особено посещението на катедралата в центъра на града също допринесоха за пълната гама от впечатления, които събраха делегатите на 42-рата Международна конференция на IATEFL.

В заключение

След седмицата, прекарана в обкръжението на единомишленици, обединени от своя висок професионализъм и обзети от желание да общуват и да се развиват, всички бяха заредени с ентусиазъм да пренесат по места духа на конференцията и да гледат с нетърпение към следващия такъв форум догодина в Кардиф.